joi, 5 aprilie 2012

FISA DE CARACTERIZARE PSHIOPEDAGOGICA A COPILULUI PRESCOLAR


FIŞA PSIHOPEDAGOGICĂ A COPILULUI  PREŞCOLARGRĂDINIŢA:
NUMELE ŞI PRENUMELE COPILULUI:
GRUPA:

DATE GENERALE DESPRE COPIL


I.                   DATE BIOGRAFICE DESPRE COPIL:

1        DATA ŞI LOCUL NAŞTERII:
2        ADRESA:

II.                DATE MEDICALE( se completează din fişa medicală):

1        ANTECEDENTE PATOLOGICE:
2        EVOLUŢIA PSIHOFIZICĂ:

     III.  DATE DESPRE FAMILIA COPILULUI(se subliniază răspunsul corespunzător şi se descrie structura familiei):
1  STRUCTURA FAMILIEI:
2  PROFESIUNEA PĂRINŢILOR:
TATA:
MAMA:
3   CONDIŢII DE LOCUIT (se apreciază în urma vizitei acasă la copil, subliniindu-se răspunsul corespunzător)
foarte bune
bune
satisfăcătoare
nesatisfăcătoare

                 4  COMENTARII:Copilul are condiţii excelente de locuit, fapt care îi asigură o dezvoltare
                      Armonioasă atât din punct de vedere fizic, cât şi intelectual.

CLIMATUL EDUCATIV ÎN FAMILIE (se subliniază răspunsul corespunzător):
Relaţii interfamiliale: favorabile, nefavorabile
Relaţii intrafamiliare: organizate, dezorganizate, favorabile, defavorabile
Cine se ocupă în mod special de copil: mama, tata, bunicii, alte persoane (……………………………………………………………………………………..)Comportamentul educaţional al părinţilor faţă de copil: corect, incorect
Aspecte semnificative ( privind atitudinea părinţilor faţă de copil: autoritarism, protecţie exagerată, neimplicare, răbdare, nervozitate, empatie, căldură afectivă, acceptare necondiţionată a copilului, etc…………………………………………………………………)
Comportarea copilului în familie: foarte bună, bună, satisfăcătoare, nesatisfăcătoare
Aspecte ale activităţii copilului în familie(se subliniază activităţile):Activităţi de joc ,Activităţi intelectuale,Activităţi artistice,Activităţi practice-gospodăreşti,Activităţi sportive


ACTIVITATEA COPILULUI ÎN GRĂDINIŢĂ ŞI ÎN AFARA GRĂDINIŢEII. REZULTATE OBŢINUTE DE COPIL ÎN CADRUL CATEGORIILOR DE ACTIVITĂŢI STRUCTURATE ÎN CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR(se apreciază cu unul din următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător):
1 dezvoltarea vorbirii
2 activităţi şi jocuri matematice
3 cunoştinţe despre mediul înconjurător
4 exerciţii grafice
5 educaţie fizică
6 activităţi artistico plastice
7 educaţie muzicală
8 jocuri şi activităţi la alegere  

II. JOCURI PREFERATE DE COPIL(se bifează răspunsul adecvat)
            jocuri de creaţie cu subiect şi roluri
jocuri de construcţie
jocuri logico matematice
jocuri de mişcare şi cu caracter sportiv

III. CONDUITA COPILULUI ÎN GRĂDINIŢĂ (se bifează răspunsul adecvat)
si-a însuşit deprinderile de comportare civilizată, le aplică în relaţiile cu copiii şi adulţii
si-a însuşit deprinderile de comportare civilizată, dar le aplică numi în relaţiile cu adulţii
conduita nu este constantă
nu şi-a însuşit deprinderile de comportare civilizată
IV. CONCORDAŢA DINTRE COMPORTAMENTUL COPILULUI ÎN FAMILIE ŞI ÎN GRĂDINIŢĂ (se bifează răspunsul adecvat):
             există concordanţă
 nu există concordanţă
 anumite aspecte diferă (se menţionează)………………………………………………………

V. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A SARCINILOR (se bifează răspunsul adecvat):
îndeplineşte sarcinile întotdeauna
îndeplineşte sarcinile uneori (sarcini preferate)
îndeplineşte sarcinile dacă se insistă
refuză ocazional  îndeplinirea sarcinilor
refuză îndeplinirea sarcinilor

 VI. ADAPTAREA LA GRĂDINIŢĂ  (se bifează răspunsul adecvat):
adaptare foarte bună
adaptare bună
adaptare intermitent tensionată
adaptare continuu tensionată
adaptare dificilă
inadaptare

VII. ROLUL PE CARE ÎL ÎNDEPLINEŞTE ÎN GRUPUL DE JOC (se bifează răspunsul adecvat):
preferă rolul de conducător
preferă să fie condus
trece cu uşurinţă de la un rol la altul

CARACTERISTICI ALE PERSOANEI

I. MOTRICITATEA (se bifează răspunsul adecvat):
controlează şi coordonează foarte bine mişcările
controlează şi coordonează bine mişcările
controlează şi coordonează slab mişcările
ritmul mişcărilor este rapid
ritmul mişcărilor este mediu
ritmul mişcărilor este lent


II. CAPACITĂŢILE COGNITIVE(se bifează răspunsul adecvat):

1        PERCEPŢIA

percepe foarte bine forma
percepe bine forma
percepe slab forma
percepe foarte bine mărimea
percepe bine mărimea
percepe slab mărimea
se orientează foarte bine în spaţiu
se orientează bine în spaţiu
are orientare spaţială slabă
se orientează foarte bine în timp
se orientează bine în timp
are orientare temporală slabă
spirit de observaţie foarte bun
spirit de observaţie bun
spirit de observaţie slab


2        ATENŢIA

Stabilitatea  atenţiei în activităţile organizate de educatoare:
            pe tot parcursul activităţii
în anumite momente ale activitaţii ( depinde de………………………………………………)
Stabilitatea  atenţiei în joc:
            în jocul individual
în jocul cu grupuri mici de copii
Concentrarea atenţiei exprimată în rezistenţa la factorii perturbatori care apar în timpul activităţilor:
           
în activităţi comune cu întreaga grupă: foarte bună, bună, slabă
activităţi la libera alegere: foarte bună, bună, slabă
Distributivitatea atenţiei în diferite forme de activitate ale copilului: foarte bună, bună, slabă.

3        MEMORIA

Viteza de recunoaştere a cunoştinţelor: foarte bună, bună, slabă
Durata păstrării cunoştinţelor: lungă, medie, scurtă
Acurateaţea reproducerii cunoştinţelir: fidelă, creatoare, rigidă, cu dificultăţi

4        IMAGINAŢIA

Imaginaţia reproductivă manifestată în: activităţi intelectuale, activităţi artistice, joc
Imaginaţia creatoare manifestată în: activităţi intelectuale, activităţi artistice, joc

5        GÂNDIREA(CAPACITATEA DE A UTILIZA OPERAŢIILE GÂNDIRII)

(se apreciază cu unul din calificativele: foarte bună, bună, slabă)
-          Analiza
-          Sinteza  
-          Comparaţia  .
-          Generalizarea  
-          Clasificarea  
-          serierea şi ordonarea  
6        LIMBAJUL

Volumul vocabularului: bogat, mediu, sărac
Forma de limbaj care predomină
concret situativ
contextual
monologat
dialogat
Limbajul folosit de copil în activităţile organizate de educatoare şi în jocurile şi activităţile la alegere este(se apreciază cu unul din calificativele: corect, incorect)
Fonetic
Lexical semantic
Gramatical
Limbajul general(se subliniază răspunsul adecvat):
            Coerent, incoerent
Expresiv, inexpresiv

Construcţia ideilor în cadrul comunicării cu adulţii si între copii:
         exprimare bogată în idei
         exprimare săracă în idei

III. TRĂSĂTURI TEMPERAMENTALE DOBÂNDITE

Mobilitatea psihică: rapidă, medie, lentă
Stabilitatea conduitei, echilibrul: stabil, instabil (excitabil)
Intensitatea reacţiilor: reţinut, exploziv
Rezisteţa la dificultăţi, frustrări: rezistă la solicitări, oboseşte uşor


IV. TRĂSĂTURI DE CARACTER( se subliniază răspunsul adecvat şi se completează cu alte trăsături, după caz)
Sociabilitate, capacitate de comunicare, spirit de prietenie, sinceritate,respect faţă de adulţi, politeţe, sârguinţă, spirit de ordine, hărnicie, respect faţă de muncă, corectitudine, independenţă, spirit de iniţiativă, disciplina, perseverenţă, neglijneţă, dezordine, modestie, îngâmfare, stăpânire de sine, încredere în forţele proprii, curaj,lăudăroşenie,neîncredere în sine, timiditate, nehotarâre, nesiguranţă, egoism


V. DEZVOLTAREA SINELUI(se subliniază răspunsul adecvat)
-          conceptul de sine: cunoaşte şi poate menţiona caracteristici ale propriei persoane( nume,     adresa, compoziţia familiei, locul şi rolul său în familie, preferinţele personale, competenţe proprii, etc)…………………………………………………………………………………………)
-          aprecierea de sine: ridicată, scăzută
-          atribuirea succesului: lui personal, celorlalţi
-          atribuirea eşecului: lui personal, celorlalţi
-          prezentarea de sine:manifestă atenţie pentru propriul comportament: da, nu, în anumite situaţii(……………………………………………………………………………………..)
-          îşi nuanţează comportamentul în funcţie de situaţie: da, nu , în anumite situaţii(……………………………………………………………………………………..)

VI. CONCLUZII
Aprecieri generale  în legătură cu nivelul dezvoltării copilului şi/sau cu pregătirea lui pentru şcoală:

Sugestii pentru activitatea viitoare cu copilul: În vederea optimizării activităţii cu copilul se va avea în vedere următorul aspect:


DATA ÎNTOCMIRII:


                                                                                              CADRU DIDACTIC: