joi, 15 decembrie 2016

Ce învățăm la grupa mijlocie?
DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE
EDUCAREA  LIMBAJULUI                                       
? - comunicarea de impresii, idei despre aspecte din mediul social şi natural;
? - înţelegerea şi  transmiterea de mesaje simple; reacţionarea la acestea ;
? - participarea la activităţile de grup/de joc atât în calitate de vorbitor, cât şi de auditor;
? - distingerea sunetelor ce compun cuvintele, pentru a le pronunţa corect;
? - învăţarea de cuvinte noi, conştientizându-le înţelesul, pentru a le folosi în contexte adecvate;
? - îmbogăţirea vocabularului activ şi pasiv pe baza experienţei, activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi şi simultan  utilizarea unui limbaj oral corect din punct de vedere gramatical;
? - exprimarea corectă din punct de vedere sintactic, în propoziţii simple;
? - audierea cu atenţie a unor texte pentru  mărirea orizontului de cunoaştere;
? - receptarea unui text înţelegând în mod intuitiv caracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;
? - exprimarea în propoziţii simple trăiri, întâmplări din experienţa proprie sau a altor copii/adulţi în reproducerea unor poezii/poveşti;
? - utilizarea efectivă a instrumentelor de scris, stăpânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora;
? - să înţeleagă că tipăritura (scrisul) are înţeles (semnificaţie);
? - să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite semnificaţie.
?  - să descopere că scrierea îndeplineşte anumite scopuri, cerinţe sociale şi să se folosească de această descoperire (ex.: recunoaşte şi respectă simboluri care avertizează asupra prezenţei/existenţei unui pericol sau care arată direcţia, destinaţia unei clădiri/unui loc etc.).

DOMENIUL ȘTIINȚE
CUNOAŞTEREA MEDIULUI                    
- cunoaşterea aspectelor caracteristice mediului apropiat pentru a se adapta uşor la cerinţele acestuia;
- cunoașterea  unor  elemente componente ale lumii înconjurătoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetaţia, fauna, fiinţa umană ca parte integrantă a mediului, fenomene ale naturii), precum  şi interdependenţa dintre ele folosind materiale intuitive;
- să recunoască şi să descrie verbal şi/sau grafic anumite schimbări şi transformări din mediul apropiat;
- aplicarea normelor de comportare specifice asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şi naturii;
- recunoaşterea anumitor schimbări şi transformări din mediul înconjurător;
- cunoaşterea unor elemente ale culturii şi religiei mediului social din care face parte;
- să comunice impresii, idei despre aspecte ale mediului înconjurător;
ACTIVITATE  MATEMATICĂ                                 
ª - îmbogăţirea experienţei senzoriale, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan;
ª - înţelegerea şi numirea relaţiilor spaţiale relative, plasarea obiectelor într-un spaţiu dat ori să se plaseze corect el însuşi în raport cu un reper dat;
ª - clasificarea obiectelor şi fiinţelor după unul sau mai multe criterii asociate;
ª - aprecierea globală a cantităţii de obiecte concrete şi raporturile cantitative dintre două grupuri comparate, folosind un limbaj adecvat;
ª - să numere de la 1-5, recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
ª - să raporteze numărul la cantitate;
ª - să-şi formeze reprezentări corecte despre formele geometrice plane- cerc, pătrat, triunghi;
ª - efectuarea de operaţii şi deducţii logice, în cadrul jocurilor cu piesele geome-trice;
ª - efectuarea de operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori găsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;
ª - identificarea poziţiei unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
ª - compunerea şi rezolvarea de probleme simple, implicând adunarea/ scăderea în limitele 1-5.

DOMENIUL OM ȘI SOCIETATE
EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE                 
M   - cunoaşterea persoanelor din mediul apropiat;
M   - cunoaşterea normelor de comportare necesare integrării în viaţa socială (igiena personală; familie, grădiniță, grup de joacă);
M   -respectul de sine (politețe, sinceritate, hărnicie, prietenie, toleranță);
M   - manifestarea spiritului de echipă prin colaborare la realizarea unei activităţi în comun;
M   - cunoaşterea şi aplicarea regulilor de igienă personală;
M   - cunoașterea şi utilizarea unor unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
M   - să cunoască diferite materiale de lucru, din natură ori sintetice;
M   -  să efectueze operaţii simple de lucru cu materiale din natură şi sintetice;
M   -  formeze deprinderi practice şi gospodăreşti;
M   - manifestarea atitudinii pozitive faţă de fiinţe şi lucruri;
M   - cunoașterea drepturilor copilului în viaţa socială;
M   - conştientizarea consecinţelor pozitive şi negative ale comportamentelor sale asupra sa şi a celorlalţi;
M   - cunoaşterea de reguli de securitate personală (reguli de circulație);
M   - înţelegerea semnificaţiei unor evenimente social-culturale.

ACTIVITĂŢI PRACTICE                                   
 ȘI ELEMENTE DE ACTIVITATE CASNICĂ
k   - analizarea senzorio-motrică a însuşirilor caracteristice ale materialelor;
k   - dobândirea unui sistem de deprinderi practice accesibile de mânuire, de prelucrare;
k   - aplicarea deprinderilor dobândite în confecţionarea de produse (înșirare, mototolire, rupere, tăiere cu foarfeca, îndoire, lipire, bobinare, șnuruire, îmbinare, elemente casnice);
k   - asamblarea diferitelor materiale, forme, elemente componente pentru a reda imaginea unor obiecte sau fiinţe;
k   - dobândirea încrederii în forţele proprii, independenţă în acţiune, răbdare şi disciplină în muncă;
k   - să lucreze corect, ordonat şi curat ducând până la capăt lucrul început;
k   - să manifeste interes şi respect faţă de produsele muncii oamenilor;
k   - cunoașterea şi utilizarea unor unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
k   - cunoașterea diferitelor materiale de lucru, din natură ori sintetice.

DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV
ACTIVITATE ARTISTICO-PLASTICĂ                   
DESEN/PICTURĂ
a   - cunoaşterea denumirii instrumentelor şi materialelor de lucru folosite;
a   - redarea temelor plastice specifice desenului (punctul, linia, forma-spontană, decorativă);
a   - mânuirea corectă a instrumentelor şi materialelor de lucru;
a   - obţinerea de efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii (dactilopictură, fuzionare, presare, stropire, amprentare, șablonul, ștampilare);
a   - utilizarea unui limbaj adecvat cu privire la diferitele activităţi plastice concrete;
a   - identificarea culorilor și folosirea acestora corespunzător (culori primare, calde, reci);
a   - înţelegerea procedeului de lucru prin exersare;
a   - aplicarea diferitelor tehnici de lucru pentru a obţine forme cât mai apropiate de realitate;
a   - perceperea frumosului din natură, dezvoltându-şi spiritul de observaţie.
MODELAJ                                                                         
a   - cunoaşterea denumirii materialelor şi a însuşirilor acestora;
a   exersarea deprinderilor tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice (mișcare circulară, translatorie, lipire, aplatizare/apăsare/adâncire);
a   - găsirea unei destinaţii utile produselor din activităţile de modelaj.

EDUCAŢIE MUZICALĂ                                                
§ - diferenţierea sunetelor din mediu pentru dezvoltarea auzului;
§ - diferenţierea auditivă a timbrului, intensităţii, duratei şi înălţimii sunetelor din mediu şi pe cele muzicale;
§ - interpretarea cântecului cu acompaniamentul jucăriilor muzicale;
§ - interpretarea cântecelor însoţite de mişcări sugerate de textul lor;
§ - audierea cu atenţie a unor fragmente muzicale, cântece pentru a le cunoaşte;
§ - intonarea de cântece pentru copii;
§ – să cânte acompaniaţi de educatoare.

DOMENIUL PSIHO- MOTRIC
EDUCAŢIE FIZICĂ                                                           
(   - să se orienteze în schema corporală cunoscându-şi posibilităţile motrice ale fiecărei părţi;
(   - exersarea deprinderilor motrice utilitar aplicative (echilibru, târâre, tracțiune și împingere, transport de greutăți);
(   - orientarea în spaţiu raportându-se la repere date;
(   - formarea corectă a deprinderilor motrice de bază (mers, alergare, săritură, aruncare și prindere);
(   - coordonarea mişcărilor în raport cu comenzile verbale sau regulile de joc;
(   - formarea unei ţinute corporale corecte, manifestând autocontrol în exersare;
(   - să manifeste spirit de echipă, cultivându-şi trăsături pozitive de caracter;
(   - executarea de mişcări ritmate prin antrenarea diferitelor părţi ale corpului;
(   - să se exprime liber asociind mişcărilor sentimente, trăiri;
(   - executarea corectă a elementelor sportive (dans folcloric/dans modern)și de gimnastică ritmică și acrobatică.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu